Riaditeľ/ka materskej školy a základnej školy

Poď učiť v škôlke a škole, v ktorej sa môžeš v rešpektujúcom prostredí venovať naplno rozvoju detí a dospelých!

Rozmanita je občianske združenie, ktoré vytvára jedinečný model škôlky a školy v širokom zmysle slova. Buduje centrum kvalitného moderného inkluzívneho vzdelania, dostupného skutočne všetkým bez rozdielu. Základným pilierom je kvalitné vzdelanie, inklúzia a rešpektujúci prístup nie len k deťom, ale v rámci celého tímu a širšej komunity. Centrum sa zameriava na budovanie zručností potrebných pre 21.storočie, ktoré sa podľa odborníkov najlepšie rozvíjajú v rozmanitých komunitách.

Koho hľadáme:

 • používaš v plnej miere rešpektujúci a láskavý prístup (v ktorom majú jasné hranice kľúčovú rolu) vo všetkých svojich interakciách s okolím, s deťmi a dospelými.
 • Vidíš v diverzite a rozmanitosti krásu a príležitosti, nie problémy a prekážky - rozumieš skutočnému významu slova "inklúzia".
 • Máš pedagogické vzdelanie.
 • Máš líderské skúsenosti a zručnosti - viedol/viedla si už tím ľudí, ideálne aj nejakú časť organizácie, či celú organizáciu (ak to bola škôlka alebo škola, je to výhoda).
 • Máš skúsenosti s prácou so skupinami detí vo veku 3-11, vieš efektívne pracovať so skupinovou dynamikou nastavovaním efektívnych triednych systémov, ako aj individuálnou prácou a budovaním vzťahu s každým dieťaťom, pracoval/a si s rozmanitými skupinami detí.
 • Rád/rada sa rozvíjaš, si nastavený/á na neustály rozvoj, tešíš sa, keď sa učíš nové veci a chceš spolu s nami rásť.
 • Si tímový hráč/tímová hráčka, ktorý/á rád/rada otvorene komunikuje a vie dávať a prijímať spätnú väzbu a vie efektívne vytvárať partnerstvá.
 • Máš skúsenosti s deťmi s intelektovým nadaním, so zdravotným znevýhodnením, s inými špeciálnymi potrebami, zo znevýhodneného socio-ekonomického prostredia ako aj z vysokopríjmového prostredia sú výhodou sú vítané, aj keď nie nutné.

Náplň práce:

  Riaditeľ/ka zodpovedá za komplexný manažment materskej a základnej školy Rozmanita, tak aby škola ponúkala kvalitné inkluzívne vzdelanie všetkým deťom a ich blízkym, a aby ponúkala kvalitný rozvoj a zdravú pracovnú atmosféru pre všetkých zamestnancov. Úzko spolupracuje so zriaďovateľom o.z. Rozmanita, ktorý poskytuje všestrannú podporu. Konkrétne riaditeľ/ka:

 • profesionálne vedie tím (pedagogický aj nepedagogický) škôlky a školy. Buduje, vedie, podporuje tím v ich práci, efektívne vedie porady, nastavuje systémy a manažuje úlohy tímu, plánuje a komunikuje vopred, predvída možné riziká, stanovuje jasné priority. Manažuje externých lektorov a dobrovoľníkov, vťahuje ich do vzdelávacích cieľov Rozmanity a do tímu a komunity. Vytvára kultúru v ktorej sa dodržiavajú dohody a v ktorej sa pracuje v súlade s hodnotami organizácie - zodpovednosť, otvorenosť, rozvoj a inklúzia.
 • dizajnuje a neustále vylepšuje efektívne a udržateľné systémy na sledovanie rozvoja detí a podporuje pedagogický tím v ich používaní pri neustálej adaptácii ich práce pre napĺňanie potrieb detí.
 • dizajnuje, realizuje a vyhodnocuje program rozvoja rodín detí a program budovania komunity škôlky a školy Rozmanita (rodiny, tím, dobrovoľníci) - priamo komunikuje s rodinami detí, budovanie vzťahov, dizajnuje a vyhodnocuje rozvojové a komunitné aktivity, zbiera spätnú väzbu od rodín a pracuje s ňou.
 • zodpovedá za administratívny, operatívny, finančný a právny chod škôlky - dizajnuje systémy na efektívny manažment mzdovej, finančnej, personálnej a právnej agendy, manažuje dodávateľov, dochádzku, stravovanie detí, finančné príspevky rodičov, administratívna agenda okolo prijímania nových detí a zamestnancov (do veľkej miery Edupage, ale aj spolupráca s účtovníčkou, občasne s právničkou), vyhľadáva dodatočné zdroje pre škôlku a školu (so značnou podporou rozvojového riaditeľa o.z. Rozmanita)
 • zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch, vhodné materiálne vybavenie škôlky a školy, organizáciu dňa a rozvrhov
 • zodpovedá za bezpečnosť všetkých detí a dospelých
 • priamo pracuje s deťmi v priestoroch škôlky a školy pričom si overuje a inovuje efektivitu programu (minimálne 5 vyučovacie hodiny týždenne)

Čo ponúkame:

 • Plat v PP 1700 až 2300€ brutto, podľa skúseností.
 • Nástup najneskôr 1. Augusta 2023, ale je výhoda, ak skôr.
 • Inšpirujúci tím - v ktorom dbáme na silné podporné vzťahy a spoločný rast.
 • Poslanie - spája nás naše poslanie - budovanie inkluzívnej škôlky a komunity pre úspešnú, spravodlivú a udržateľnú spoločnosť.
 • Buď pri vzniku - novým kolegom a kolegyniam ponúkame príležitosť byť pri vzniku niečoho nového a jedinečného pre dobro spoločnosti.
 • Rozvoj - podporujeme celistvý rozvoj našich kolegov a kolegýň - podporujeme vzdelávanie a ponúkame možnosť osobného koučingu a mentoringu priamo v práci.
 • Prostredie - pracujeme v Novej Cvernovke, ktorá sama o sebe ponúka inšpirujúce prostredie, kde vznikajú rôzne prepojenia medzi nami, ostatnými obyvateľmi, ale aj prepojenia rodín a detí. Ponúkame príležitosť byť súčasťou silnej komunity pre teba a tvojich blízkych.

Ak Ťa zaujala táto príležitosť a myslíš si, že táto práca by Ťa napĺňala, pošli svoj životopis a motivačný list na ela@rozmanita.sk do 10.5. 2023. V motivačnom liste prosím konkrétne popíš, prečo si myslíš, že si ten správny človek na túto pozíciu. Úspešných kandidátov a kandidátky budeme pozývať na pohovory v týždni 15.-19.5. V prípade, ak viete, že v tomto týždni nebudete môcť, napíšte nám to už prosím do vašej správy.


Ozvi sa nám

 • Rozmanita občianske združenie

  Anna Symington-Maar

  Výkonná riaditeľka

  +421 944 117 080

  anna.s.maar@rozmanita.sk

  LinkedIn profil

 • Základné údaje

  Občianske združenie Rozmanita, sídlo Račianska 26E 83102 Bratislava

  registrácia vykonaná ministerstvom vnútra SR dňa 15. Januára 2021, číslo spisu:VVS/1-900/90-60666

  IČO: 53 492 986

 • Adresa

  Račianska 26E, 831 02 Bratislava

 • Bankový účet

  IBAN SK11 0900 0000 0051 7716 5479

  Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

  Kód banky: 0900

  GIBASKBX

 • Kontakt

  rastiemespolu@rozmanita.sk

  +421 944 117 080

 • Newsletter

  Chcem dostávať newsletter Rozmanity, ktorý ma bude sprevádzať svetom diverzity a inkluzívneho vzdelávania:

Ozvite sa

Nájdime sa