Prečo Rozmanita?

V roku 2021 čelí ľudstvo viacerým krízam, ktoré v nás vzbudzujú neistotu. Ako bude vyzerať naša budúcnosť? Je veľmi náročné ju predvídať, no mali by sme na ňu pripraviť seba, aj svojich najbližších.

Vsaďme na rozmanitosť

Príroda sa vždy pripravovala na neistú budúcnosť svojou rozmanitosťou. Práve táto stratégia je pre Rozmanitu inšpiratívna. Keď nevieme, aká budúcnosť nás čaká, o to viac potrebujeme podporovať a rozvíjať rozmanitosť každého z nás a spoločnosti ako takej. Aby sme boli pripravení na čokoľvek. Potrebujeme naplno prijať skutočnosť, že každý z nás je iný, a na tú inakosť sa pozerať s rešpektom a zvedavosťou - čo nové prinesie? Čím nás obohatí?

Zručnosti budúcnosti

Budúcnosť nevieme naplno predvídať, ale to neznamená, že sa na ňu nevieme pripraviť. V oblasti schopností, ktoré budú potrebné panuje celkom veľká zhoda expertov - sú nimi kritické, kreatívne a inovatívne myslenie, schopnosť budovať vzťahy s naozaj rôznorodými ľuďmi naprieč bubliny, schopnosť starať sa o svoje telesné a duševné zdravie aj v rýchlo sa meniacich podmienkach, silné sebapoznanie a otvorený a pozitívny postoj k inakosti.

Rozmanité kolektívy

Práve tieto zručnosti sa budujú len veľmi ťažko v kolektívoch, v ktorých chýba rozmanitosť. Štúdie ukazujú, že všetky deti, aj tie, ktoré sú v niečom vnímané ako nadané, aj tie, ktoré v sú niečom zatiaľ pod priemerom, sa najlepšie rozvíjajú po kognitívnej, emočnej aj sociálnej stránke práve v zmiešaných kolektívoch.

V takých, v ktorých sa môžu kamarátiť s deťmi, ktoré sú rôzne nadané, s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami, z rôznymi rodinných zázemí, menšín, rôznych vekov. Kde sa môžu navzájom od seba učiť.

Inkluzívne vzdelávanie

Práve inkluzívne vzdelávanie kombinuje prvky plného prijatia inakosti, rozvíjania zručností budúcnosti a cieleného budovania rozmanitých kolektívov, v ktorých sa rozvíja každé dieťa presne podľa jeho potrieb.

Inkluzívne vzdelávanie je vysoko individualizované, otvorené prijať každého, s akýmikoľvek potrebami. Nepotrebuje ľudí škatuľkovať podľa znevýhodnení, obmedzení či nadaní. Stavia na systéme, v ktorom deti môžu v danom momente robiť rôzne činnosti, podľa toho, čo potrebujú, no stále sa rozvíjať spolu.

Stanislav Boledovič

CEO Teach for Slovakia, spoluzakladateľ Nexteria a Aspiro, McKinsey&Co

"Ako Bratislavčan som si dlho myslel, že Slovensko má problém so segregáciou len ďaleko na východe v osadách. Postupne mi ale dochádza, že na časovanej bombe sedíme tu v Bratislave – deti z finančne a sociálne silných rodín chodia do iných škôl ako zvyšok mesta, čo škodí jednej aj druhej skupine.

Preto som nadšený, že tu štartuje Rozmanita a ukáže ako to má vyzerať – špičkové vzdelávanie pre všetkých s dôrazom na diverzitu a prepájanie „bublín“."

Urgentná potreba

Na Slovensku žiaľ rozmanitosť vo veľkej miere potláčame. Sme na tom v porovnaní so zvyškom EÚ alebo OECD v niektorých ukazovateľoch najhoršie.

Potláčanie rozmanitosti vedie k segregovanej a nespravodlivej spoločnosti, ktorá sa absolútne neadekvátne pripravuje na neistú budúcnosť. Deti nemajú šancu sa rozvíjať v zmiešaných kolektívoch a rozvíjať si zručnosti budúcnosti. Zároveň tiež rastú rozdiely medzi zvýhodnenými a znevýhodnenými skupinami, čím sa oslabuje demokracia a ekonomická udržateľnosť krajiny.

Výraznými problémami u nás je segregácia a nerovnosť:

SEGREGÁCIA

• Segregácia už od škôlky

V škôlkach chýbajú deti so zdravotným znevýhodnením, deti z nízkopríjmových rodín a deti cudzincov (Štátna školská inšpekcia, 2019).

Ak v škôlkach sú, tak sú oddelené od ostatných detí v špeciálnych školách alebo triedach (To dá rozum, 2019).

• Najviac segregované školy? Nie USA, ale Slovensko

Slovensko sa umiestnilo na 62. mieste zo 63 skúmaných krajín v indexe segregácie podľa socio-ekonomického zázemia detí v základných školách.

Týka sa to celej krajiny - neboli zistené veľké rozdiely medzi regiónmi. Bohaté deti nechodia do tých istých škôl ako tie chudobné. Nemajú šancu sa spoznať, pochopiť, skamarátiť. (PISA 2018)

NEROVNOSŤ

• Zázemie dôležitejšie ako schopnosti

Socio-ekonomické zázemie rodín má na Slovensku druhý najsilnejší efekt na schopnosti detí z celého OECD (36. priečka z 37). Chudobnejšie deti u nás nemajú šancu naplno rozvinúť svoje talenty. Bohatším deťom sa u nás zároveň vôbec nedarí lepšie ako v iných krajinách - majú rovnaké alebo horšie schopnosti potrebné pre budúcnosť. (PISA 2018)

• Naše predsudky

Viac ako polovica Slovákov nechce mať za susedov Rómov či Moslimov. Obyvatelia Bratislavského kraja odmietajú ako susedov cudzincov či ľudí inej rasy viac ako v iných krajoch. (EVS 2017)

• Nie len deti

Celoživotné vzdelávanie na Slovensku je najmenej prístupné pre ľudí zo znevýhodnených skupín (dlhodobo nezamestnaní, ľudia s nízkymi príjmami, ľudia pracujúci na dobu určitú...) (PIAAC, 2012).


Janette Motlová

autorka, aktivistka, riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VŮDPAP)

"Konečne sa našli ľudia, ktorí slovu INKLÚZIA dávajú obraz. Ktorí o nej nielen hovoria, ale hľadajú spôsob, ako zmysel tohto dôležitého slova naplniť. V myšlienke, pláne, konkrétnych krokoch. Za Rozmanitou nevidím len dôležitý projekt pre našu krajinu. Vidím za ňou tváre ľudí, ktorí už dokázali, že vedia prekonávať prekážky, hľadať riešenia. Vidím ľudí, ktorí sa nevzdávajú, ak prídu prvé problémy. Verím im. Verím v potrebu Rozmanity. Pretože inklúzia sa týka nás všetkých. Dokonca aj tých, ktorí v tejto chvíli žijú spokojný život."

Čo ponúka Rozmanita

Rozmanita buduje modelovú inkluzívnu škôlku, školu a komunitu v Novej Cvernovke v Bratislave pre lepšiu pripravenosť nás všetkých na výzvy a príležitosti 21. storočia.

Budujeme kvalitné inkluzívne rozvojové centrum pre všetkých. Našou víziou je vybudovať kvalitný, replikovateľný, škálovateľný model inkluzívnej škôlky, školy a komunity, v ktorej sa môže rozvíjať každý, bez ohľadu na zázemie, potreby, zručnosti či vek.

Ponúkame špičkové vzdelávanie zamerané na zručnosti 21. storočia - s dôrazom na kreativitu, kritické myslenie, emočnú a sociálnu inteligenciu, angličtinu, medzikultúrne vzťahy a rozvoj zodpovedného a udržateľného životného štýlu. Náš model budeme ďalej šíriť, aby sa dostal k čo najväčšiemu počtu detí po celom Slovensku.

Začíname založením materskej školy, v ktorej každá rodina platí škálované poplatky podľa svojich možností. V každej vekovo zmiešanej skupine budú deti zo všetkých príjmových skupín, deti so zdravotným znevýhodnením aj bez, deti cudzincov a iných menšín, ako aj z majority. Naša materská škola je unikátna v tom, že ponúka vysoko kvalitné vzdelanie založené na Montessori princípoch pre naozaj rôznorodú skupinu detí.

Náš model nemyslí len na rozvoj detí, ale aj na rozvoj a prepájanie ich rodín, prepájanie rôznych bublín, ktoré žijú v Bratislave a medzigeneračné prepájanie s miestnou komunitou. Cielene budujeme silnú, rozmanitú komunitu. Od začiatku budeme organizovať pravidelné komunitné aktivity a vzdelávacie kurzy či ďalšie príležitosti pre zmysluplné prepojenia a vzťahy.

Na materskú školu nadviaže časom základná škola, centrum pre seniorov ako aj rodičovské centrum, tak aby sa u nás skutočne mohol rozvíjať každý a každá. Budujeme model, ktorý budeme overovať, vylepšovať a proaktívne a voľne šíriť ďalej s ďalšími školami - aby sme prispeli k vízii v ktorej všetky deti majú šancu navštevovať kvalitné inkluzívne školy, v ktorých sa môžu stretávať a spolu rozvíjať so všetkými ľuďmi z komunity, do ktorej prirodzene patria.

Zakladateľka Rozmanity

Anna Symington-Maar

“Naozaj rozmanité komunity a školy, v ktorých je vítané a naplno prijaté každé jedno dieťa som zažila na vlastnej koži v zahraničí, kde som žila 15 rokov. Nie je to utópia - je to nutnosť. Keď sa segregujeme, žijeme a vzdelávame oddelene od ľudí, ktorí sú od nás iní, tak tým škodíme nie len “im”, ale aj sebe. Posledný rok nám hádam už naozaj jasne ukázal, že výzvy budúcnosti budeme vedieť zvládnuť len a len všetci spolu.

Som manažérka, učiteľka a mama. Študovala som fyziku, som cudzinka, syna vychovávam spolu s manželkou - viem aké to je patriť do menšiny. Pre mňa sa moja inakosť stala zdrojom neskutočnej sily. Vďaka tomu inakosť druhých vnímam ako niečo krásne, plné potenciálu, zdrojom inovácií a inšpirujúcich vzťahov. Chcem aby si tento postoj mohlo osvojiť čo najviac ľudí a preto zakladám Rozmanitu. Poďme rásť spolu.”

 • Spoluzakladateľka programu Teach for Slovakia a spolupredsedníčka o.z. Dúhové rodiny
 • Master z Oxfordskej univerzity - vzdelávacie vedy
 • Vzdelanie a 10+ ročná prax v inkluzívnom vzdelávaní detí aj dospelých a vo vedení tímov a organizácií

Autor foto Gustavo Pizano Photography

Náš tím

Anna
Symington-Maar

Výkonná riaditeľka o.z. Rozmanita

Ľubica
Ujváryová

Riaditeľka škôlky Rozmanita

Radovan
Chalupka

Finančný manažér

Daniela
Žideková

Účtovníčka

Soňa
Trubačová

Manažérka sociálnych sietíNa Rozmanite sa tiež podieľajú

Zuzana
Sojková

VUDPAP, Teach for Slovakia, právnička, platforma Naše školstvo

Pavel
Hrica

Riaditeľ o.z. Cesta von, dlhoročný manažér v Nadácii Pontis

Eva Hrabovská

HR manager Websupport, Connect Coworking, komunitná záhrada Ostredky

Michala Hrnčiarová

Riaditeľka Coworking Cvernovka, Forester blog, Aliancia Stará Tržnica

Jana Kružliaková

Špeciálna a predškolská pedagogička v integrovanej skupine s deťmi so zdravotným znevýhodnením a bez DC VV VÚDPAP

Ivana Némethová

Architektka - Inštitút pre pasívne domy, a aktivistka - Znepokojené matky

Lucia Malastová

Sales a projektová manažérka, AIESEC, Reshoper, Mini Tech MBA for Women

Lucia Plaváková

Advokátka, ľudskoprávna aktivistka

Danka Laciková

Montessori učiteľka, blogerka, Sokratov inštitút, sociálna pracovníčka

Dana
Bubák

Ilustrátorka, grafická dizajnérka, Sokratov inštitút, FAMU, MILK,

Majo
Čurilla

Architekt, aktivista Dúhové rodiny, inštruktor metódy ABA s deťmi s poruchou autistického spektra

Michaela
Vargová

odborníčka na predprimárne vzdelávanie

Rozmanita plánuje

Naše Financovanie

Sme občianske združenie, ktoré si na seba sčasti zarába. Ako to funguje?

Zarábame si na seba minimálne 70% z výšky našich nákladov. Každý z našich klientov platí za naše vzdelávacie aktivity sumu, ktorú si vie dovoliť a čerpáme dotácie z verejných prostriedkov, na ktoré máme nárok.

Fundraising následne umožňuje následne centru byť dostupné tým, ktorí za služby nevedia platiť plnú sumu. Našim darcom poskytujeme plný, transparentný prístup k našim financiám a zverejňujeme výročné správy prístupné verejnosti (prvá bude v januári 2022).

Predpokladané zdroje príjmov po stabilizácii:

Kurzy pre dospelých

Na jeseň 2021 otvoríme v centre Rozmanita v priestoroch Novej Cvernovky aj kurzy pre dospelých. Našim cieľom je poskytnúť celoživotné rozvojové vzdelávacie možnosti pre každého - s dôrazom na tých, ktorí k celoživotnému vzdelávaniu aktuálne prístup nemajú. Zameriame sa konkrétne na dospelých z miestnej komunity a na seniorov, ale budeme otvorení každému a každej. Budeme poskytovať pravidelné kurzy osobného rozvoja, pohybové kurzy, kurzy na rôzne soft a hard skills, rodičovské či partnerské zručnosti, kurzy pre uľahčenie návratu do práce či celkové zvýšenie zamestnanosti.

Základom našich kurzov je samozrejme prepájanie bublín - chceme byť miestom, kde sa môžu spolu rozvíjať ľudia z rôznych zázemí a rôznych vekov. Môžete sa tešiť na ranné kurzy jógy, večerné kurzy stolárstva, láskavého rodičovstva či zručností budúcnosti a víkendové zážitkové vzdelávanie a komunitné aktivity. To všetko s ľuďmi, ktorých by ste možno inak nespoznali.

Škôlka 2021/2022

Na jeseň 2021 otvoríme materskú školu Rozmanita s jednou vekovo zmiešanou skupinou detí vo veku 2,5-6 rokov.

Materská škola otvorí svoje dvere v priestoroch Novej Cvernovky v mestskej časti Nové Mesto na jeseň 2021. Budeme fungovať na princípoch Montessori pedagogiky, ktorá umožňuje vysokú individualizáciu rozvoja každého dieťaťa, rozvoj jeho samostatnosti a sebadôvery a podporuje jeho lásku k učeniu a bádaniu.

Montessori budeme obohacovať o moderné stratégie rozvoja zručností budúcnosti, vrátane kreativity, kritického myslenia, angličtiny, sociálnej a emočnej inteligencie a zodpovedného a udržateľného správania. Staviame na najnovších poznatkoch z oblasti pedagogiky, sociológie, psychológie a neurovied.

Škôlka Rozmanita bude mať odborný inkluzívny tím, ktorý pri nástupe nastaví individuálny plán pre každé dieťa, sleduje jeho/jej pokrok a v prípade potreby zariadi dodatočnú podporu pre dieťa vo forme terapie, asistencie či inej intervencie priamo v škôlke.

Deti sprevádzame ich rozvojom celistvo:

 • Učíme ich starať sa o svoje fyzické a duševné zdravie

 • Učíme ich poznať a byť hrdí na svoju identitu, s ohľadom na búranie škodlivých stereotypov

 • Učíme ich dôverovať svojim rôznorodým schopnostiam, rozvíjať zručnosti 21. storočia a milovať učenie sa

 • Učíme deti budovať si pozitívny vzťah k inakosti a budovať vzťahy s rôznorodými ľuďmi

 • Učíme deti robiť zodpovedné a udržateľné rozhodnutia pre seba, svoju komunitu a pre našu planétu

Program škôlky

 • Rešpektujúci prístup za každých okolností

 • Montessori pedagogika obohatená o moderné prístupy

 • Rodiny detí sa pravidelne zapájajú do komunitných aktivít

 • Veľa času vonku za každého počasia, budovania vzťahu k prírode, staranie o záhradu, prvky lesnej škôlky

 • Zdravá strava, deti zapojené do prípravy stravy, pozitívny vzťah k jedlu, k svojmu telu

 • Dôraz na rozvoj širokej škály zručností 21. storočia, vrátane kreativity, kritického myslenia, sociálnej a emočnej inteligencie, angličtiny, manuálnych a digitálnych zručností a zodpovedného a udržateľného správania

Škálované poplatky v škôlke

Spolu s našimi rodinami si uvedomujeme, že len vďaka našej spoločnej zodpovednosti vie Rozmanita poskytovať unikátnu skúsenosť kvalitného inkluzívneho vzdelávania pre všetkých.

Poplatky za škôlku Rozmanita sú škálované – každá rodina platí toľko, koľko si môže vo svojej situácii dovoliť. S každou rodinou, ktorej dieťa bolo ku nám prijaté diskutujeme o ich možnostiach a spolu sa dohodneme na výške ich príspevku.

Náklady škôlky na rozvoj jedného dieťaťa v roku 2022/23 sú približne 550€/mesiac - €470+€80 strava. Tieto náklady zahŕňajú celodenný, individualizovaný rozvoj škôlkarov 5 dní v týždni, zdravú, chutnú, celodennú stravu, podnetné prostredie, vysoko schopný tím troch učiteliek/sprievodkýň na skupinu, tím odborníkov na pokrytie rôznorodých potrieb detí, rozvojové a komunitné aktivity pre rodiny škôlkarov...

Príspevky rodín sa podľa ich ekonomickej situácie môžu pohybovať od symbolických 50€/mesiac na čiastočné pokrytie nákladov na stravu po plnú sumu nákladov, 550€ (vrátane stravy). Výšku nákladov si s rodinami dohadujeme až po tom, ako ich deti prijmeme - to koľko si vedia dovoliť platiť teda nemá akýkoľvek vplyv na šancu dieťaťa byť do škôlky prijaté.

Naše rodiny vedia, že sa podieľajú na budovaní unikátnej komunity a platia nielen za špičkové vzdelanie, ale za skutočnú inklúziu pre seba a svoje deti.

Pavel Hrica

riaditeľ o.z. Cesta von, dlhodobý manažér v Nadácii Pontis

"Páči sa mi, že Rozmanita chce deti už od malička vybavovať zručnosťami, ktoré ich naučia fungovať v stále menšom, prepojenejšom a pestrejšom svete. A tak ten svet robí mierovejším a stabilnejším, pre nás všetkých.“

Ako sa prihlásiť do škôlky

V septembri 2022 budeme prijímať do škôlky nové deti. Prihlášku môžete poslať do 08.06.2022 a budete zaradení do losovania v priebehu júna. Prihlášku viete tiež poslať neskôr a budete zaradení do losovania v prípade, že sa nám v priebehu roka uvoľnia kapacity.

Hlásiť sa k nám môžu všetky deti, ktoré k 1. septembru dovŕšia minimálne 2,5 roka a maximálne 6 rokov, bez ohľadu na to či majú špecifické potreby alebo nie.

 • Prvým krokom je vyplnenie elektronickej prihlášky.
 • Po prijatí prihlášky vás zaradíme do losovania, ktoré prebehne ak bude viac záujemcov ako miest.
 • Rozhodnutie o prijatí vášho dieťaťa dostanete najneskôr do 19.júna 2022.
 • V prípade, že sme vaše dieťa prijali, podpíšeme spolu zmluvu, v ktorej sa dohodneme aj na výške príspevku, ktorú si viete dovoliť. Vaše finančné možnosti nikdy nebudú dôvodom, prečo by sme vaše dieťa do škôlky nezobrali.
 • V prípadne, že sme vaše dieťa neprijali, overíme si s vami, či máte záujem zostať na našom zozname v prípade, že sa v škôlke uvoľní miesto.

Losovanie prebieha prostredníctvom programu, ktorý vyberá čo najviac rozmanitú skupinu detí. Deti, či ich rodiny, si individuálne nevyberáme – riadime sa náhodným výberom programu, pre čo najväčšiu férovosť. Jedinú výnimku robíme pre deti stálych zamestnancov Rozmanity z dôvodu budovania silnej komunity.

Naše prostredie budujeme čo najviac inkluzívne, aby bolo schopné prijať a rozvíjať dieťa s akýmikoľvek potrebami. Náš priestor je bezbariérový, má tiché aj hlasnejšie miesta, náš tím je vyškolený vo vysoko inkluzívnom prístupe, máme špeciálnu pedagogičku a tím ďalších odborníkov, ktorých vieme osloviť podľa potreby. Po vylosovaní skupiny detí sa pozeráme na ich potreby a v prípade potreby zaisťujeme úpravy v priestoroch, v programe alebo v tíme, aby sme skupinu vedeli rozvíjať čo najlepšie.

Je však možné, že v ojedinelých prípadoch sa môže stať, že po vylosovaní dieťaťa zistíme, po dôkladnej konzultácii s jeho rodinou a našim pedagogickým a odborným tímom, že danému dieťaťu v danom momente potreby naplniť nevieme a do škôlky ho v danom momente nevieme prijať. V takom prípade to zákonným zástupcom oznámime najneskôr do 30. júna.

Prihláška do škôlky

Ak máte záujem o našu škôlku, vyplňte prosím túto krátku prihlášku.

Vami poskytnuté informácie zbierame prostredníctvom starostlivo zvolenej služby Zoho, ktorá ponúka bezpečný spôsob prenosu dát. Všetky údaje budú použité len pre účely prihlásenia dieťaťa do škôlky a zničené v momente uzavretia prihlasovania.

VYPLNIŤ PRIHLÁŠKU


Naši partneri

Online tabuľa podporovateľov

V Startlab kampani 2021 nás podporili:

Lucia Astell Orlická , Lydia Blaho , Dana Bubáková , Katarina Cabakova , Marián Červený , Iveta Chovancová , Juraj Čík , Andrea Cocherová , Matúš Čupka , Majo Čurilla , Tomáš Ďurina , Tereza a Jesse Goldberg , Eva Goncalvesova , Michal Halko , Dominika Horňáková , Jana Ivanovičová , Petra Jankovská , Alena Kanabová , Roland Karkó , Daniela Kellerová , Eva Kissová , Viera Kučerová , Zuzana Laukovská , Mária Leitnerová , Agnes Lovecká , Stanislav Maar , Zlatica Maarová , Jakub Malachovský , Zuzana Mášiková , Katarína Melicherová , Zuzana Mikloš Fabrici , Janka a Adam Mikušovci , Michala Mistríková , Ivan Németh , Jana Oleárniková , Ola Olšinová , Veronika Pavlíková Klindová , Lucia Plaváková , Lenka a Tomáš Polereckí , Kristína Pomothy , Klára Ptačinivá Klimčíková , Viera Pyra Mojzesova , Jana Randa , Ábel Ravasz , Valentina Rosputinská , Michal a Michaela Rybároví , Broňa Schragge , Silvia Segesova , Michal Šimečka , Natália Skuráková , Veronika Soková , Petra Štullerová , Flo Symington-Maar , Andrea Szabó , Katarina Tóthová , Naďa Urbanová , Martin Vavrinčík , Marek Víger , Michaela Zelenková


Mnoho z Vás nás podporilo a naďalej podporuje aj mimo našich kampaní. Ďakujeme, že ste súčasťou našej úžasnej komunity.Podporte nás

Budujeme komunitu podporovateľov, ktorí chcú s nami prispieť k rozmanitej a inkluzívnej spoločnosti, kde prístup ku kvalitnému vzdelaniu majú všetci.

Finančný dar

Podpor vznik Rozmanity finančným darom, ktorým nám pomôžete položiť prvé kamene nášho sna - rozmanitej školy a komunity v Bratislave s modelovým inkluzívnym programom, ktorý bude inšpirovať ďalších.

 • Pomôžeš nám prepojiť od seba odtrhnuté bubliny, ktoré žijú v Bratislave vedľa seba a predsa sa nevidia

 • Pomôžeš konkrétnej rodine so sociálnym alebo zdravotným znevýhodnením získať špičkové vzdelanie, ktoré im dá šancu v živote uspieť

 • Pomôžeš nám vytvoriť viac rovnocennú a spravodlivú spoločnosť, ktorá je pripravená spolu čeliť výzvam neistej budúcnosti

Spolu s rodinou sa môžeš stať súčasťou skutočne rozmanitej komunity, v ktorej budeme spoločne praskať naše bubliny.Chcem podporiťDarujte vaše 2%

 • Darujte Rozmanite vaše 2% z dane pre rozmanitejšiu a inkluzívnejšiu spoločnosť, v ktorej majú všetky deti rovnaké možnosti na kvalitné vzdelanie a úspech v živote.
 • Údaje pre poukázanie 2% sú:
 • Názov združenia: Komunita Rozmanity
 • IČO: 42446295
 • Sídlo združenia: Račianska 26E, 83102 Bratislava

 • Ak ste zamestnanec, do 15.2.2022 požiadajte svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane a v tlačive zaškrtnite možnosť "Vystaviť potvrdenie o zaplatení dane z príjmov na účely vyhlásenia o poukázaní 2-3% zaplatenej dane z príjmov. Následne do 19. apríla dostanete od zamestnávateľa tlačivá podľa ktorých vyplníte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (link k formuláru tu v prílohe), ktoré treba poslať na daňový úrad do 30.04.2022.
 • Ak si robíte daňové priznanie sami, tak 2% viete darovať priamo v daňovom priznaní. Treba vyplniť oddiel VIII (v prílohe DPFO-A)."

Predvyplnené tlačivo

Daruj svoje know-how

Ak si expert/ka v oblasti marketingu, fundraisingu, finančná manažérka, lektorka, vieš pomôcť s rozvojom našich učiteľov a klientov cez kvalitné zážitkové kurzy, s organizáciou podujatí a komunitných aktivít, s rekonštrukciou alebo s vybavením centra, ozvi sa nám.

Ozvi sa

Zorganizuj zbierku

Ak budeš čoskoro oslavovať narodeniny, svadbu či bežať maratón (aj bez davu sa ráta!), vieš namiesto kvetov či darov osloviť svojich známych aby podporili v tvojom mene vznik Rozmanity.

Vytvorenie darcovskej výzvy potrvá len pár minút a môže nám veľmi pomôcť. Okrem finančnej podpory tým dostaneme myšlienku Rozmanity k ďalším ľuďom, ktorí sa môžu stať súčasťou našej rozmanitej komunity.

ZorganizujemPovedz o Rozmanite svojim známym

Ak poznáš ľudí, ktorým záleží na diverzite, vzdelávaní a rovnosti šancí pre všetkých, daj im vedieť o Rozmanite. Pošli im link na našu stránku alebo nám daj vedieť aby sme sa im ozvali.

Budú mať šancu sa aj so svojou rodinou stať súčasťou našej rozmanitej komunity a skutočne tak rozšíriť svoju bublinu pre seba aj svoje deti. Zároveň dajú prístup k špičkovému vzdelávaniu desiatkam, časom stovkám rodín zo znevýhodnených prostredí. Môže ísť o podnikateľov či podnikateľky so silným sociálnym cítením, či o influencerov, ktorí vedia pomôcť šírením nášho poslania. Tiež môže ísť o firmy či nadácie, ktoré podporujú diverzitu, inklúziu, budovanie komunít čo podporu znevýhodnených skupín ľudí

Povedz o nás rodinám s deťmi vo veku 2,5-6r

Pomôžte nám osloviť čo najviac rodín s deťmi s rôznorodými potrebami, aby sa dozvedeli o našom centre.

Pošli im link na našu stránku a vyzvi ich aby vyplnili dotazník záujmu o škôlku.