Prečo Rozmanita?

Posledné roky čelí ľudstvo viacerým krízam, ktoré v nás vzbudzujú neistotu. Ako bude vyzerať naša budúcnosť? Je veľmi náročné ju predvídať, no mali by sme na ňu pripraviť seba, aj svojich najbližších.

Vsaďme na rozmanitosť

Príroda sa vždy pripravovala na neistú budúcnosť svojou rozmanitosťou. Práve táto stratégia je pre Rozmanitu inšpiratívna. Keď nevieme, aká budúcnosť nás čaká, o to viac potrebujeme podporovať a rozvíjať rozmanitosť každého z nás a spoločnosti ako takej. Aby sme boli pripravení na čokoľvek. Potrebujeme naplno prijať skutočnosť, že každý z nás je iný, a na tú inakosť sa pozerať s rešpektom a zvedavosťou - čo nové prinesie? Čím nás obohatí?

Zručnosti budúcnosti

Budúcnosť nevieme naplno predvídať, ale to neznamená, že sa na ňu nevieme pripraviť. V oblasti schopností, ktoré budú potrebné panuje celkom veľká zhoda expertov - sú nimi kritické, kreatívne a inovatívne myslenie, schopnosť budovať vzťahy s naozaj rôznorodými ľuďmi naprieč bubliny, schopnosť starať sa o svoje telesné a duševné zdravie aj v rýchlo sa meniacich podmienkach, silné sebapoznanie a otvorený a pozitívny postoj k inakosti.

Rozmanité kolektívy

Práve tieto zručnosti sa budujú len veľmi ťažko v kolektívoch, v ktorých chýba rozmanitosť. Štúdie ukazujú, že všetky deti, aj tie, ktoré sú v niečom vnímané ako nadané, aj tie, ktoré v sú niečom zatiaľ pod priemerom, sa najlepšie rozvíjajú po kognitívnej, emočnej aj sociálnej stránke práve v zmiešaných kolektívoch.

V takých, v ktorých sa môžu kamarátiť s deťmi, ktoré sú rôzne nadané, s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami, z rôznymi rodinných zázemí, menšín, rôznych vekov. Kde sa môžu navzájom od seba učiť.

Inkluzívne vzdelávanie

Práve inkluzívne vzdelávanie kombinuje prvky plného prijatia inakosti, rozvíjania zručností budúcnosti a cieleného budovania rozmanitých kolektívov, v ktorých sa rozvíja každé dieťa presne podľa jeho potrieb.

Inkluzívne vzdelávanie je vysoko individualizované, otvorené prijať každého, s akýmikoľvek potrebami. Nepotrebuje ľudí škatuľkovať podľa znevýhodnení, obmedzení či nadaní. Stavia na systéme, v ktorom deti môžu v danom momente robiť rôzne činnosti, podľa toho, čo potrebujú, no stále sa rozvíjať spolu.

Stanislav Boledovič


CEO Teach for Slovakia, spoluzakladateľ Nexteria a Aspiro, McKinsey&Co

"Ako Bratislavčan som si dlho myslel, že Slovensko má problém so segregáciou len ďaleko na východe v osadách. Postupne mi ale dochádza, že na časovanej bombe sedíme tu v Bratislave – deti z finančne a sociálne silných rodín chodia do iných škôl ako zvyšok mesta, čo škodí jednej aj druhej skupine.

Preto som nadšený, že tu štartuje Rozmanita a ukáže ako to má vyzerať – špičkové vzdelávanie pre všetkých s dôrazom na diverzitu a prepájanie „bublín“."

Urgentná potreba

Rozmanita reaguje na vysokú mieru segregácie v slovenskej spoločnosti a nízku úroveň našich detí v zručnostiach budúcnosti. Naše deti odmalička oddeľujeme a tak nemajú šancu sa pripraviť na budúcnosť, ktorá ich čaká.

Na Slovensku máme jedny z najviac segregovaných škôl medzi vyspelými krajinami.

V socio-ekonomickej segregácii sme na 62. mieste zo 63. krajín OECD - chudobné a bohaté deti nechodia do tých istých škôl.

V segregácii detí so špeciálnymi potrebami sme na poslednom mieste zo všetkých európskych krajín - až 6% detí navštevuje špeciálne triedy alebo školy, oddelene od svojich rovesníkov, v porovnaní s európskym priemerom 1,5%.

Deti z etnických a národnostných menšín, deti s odlišným materinským jazykom sú tiež často vzdelávané oddelene a na ich špecifické potreby zatiaľ nevieme dostatočne reagovať.

Naše deti od malička oddeľujeme a tak nezažívajú prirodzenú rozmanitosť spoločnosti a neučia sa ju akceptovať a oceňovať.

Zároveň máme nízku kvalitu vzdelania, hlavne čo sa týka zručností, ktoré budú naše deti najviac potrebovať v budúcnosti - kreativita, komunikácia, kritické myslenie, flexibilita, porozumenie perspektívam druhých, starostlivosť o duševné zdravie, schopnosť pracovať globálne, digitálne, v neustále meniacom sa prostredí.

Tieto dva hlavné problémy, na ktoré Rozmanita reaguje - segregácia a nízka úroveň vzdelania - sú úzko spojené s krízami, ktorými aktuálne ako spoločnosť čelíme - polarizácia spoločnosti, podliehanie dezinformáciám a konšpiráciám, finančná, energetická a klimatická kríza, nenávisť a útoky na menšiny, kríza duševného zdravia, digitalizácia a meniaci sa pracovný trh, …

Janette Motlová


autorka, aktivistka, riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VŮDPAP)

"Konečne sa našli ľudia, ktorí slovu INKLÚZIA dávajú obraz. Ktorí o nej nielen hovoria, ale hľadajú spôsob, ako zmysel tohto dôležitého slova naplniť. V myšlienke, pláne, konkrétnych krokoch. Za Rozmanitou nevidím len dôležitý projekt pre našu krajinu. Vidím za ňou tváre ľudí, ktorí už dokázali, že vedia prekonávať prekážky, hľadať riešenia. Vidím ľudí, ktorí sa nevzdávajú, ak prídu prvé problémy. Verím im. Verím v potrebu Rozmanity. Pretože inklúzia sa týka nás všetkých. Dokonca aj tých, ktorí v tejto chvíli žijú spokojný život."

Naša vízia

Budujeme vzorovú inkluzívnu školu budúcnosti dostupnú pre všetky deti a centrum šírenia tohto modelu do ďalších škôl na Slovensku

Budujeme kvalitné inkluzívne rozvojové centrum pre všetkých. Našou víziou je vybudovať kvalitný, replikovateľný, škálovateľný model inkluzívnej škôlky, školy a komunity, v ktorej sa môže rozvíjať každý, bez ohľadu na zázemie, potreby, zručnosti či vek.

Rozmanita chce ukázať pozitívne benefity toho, keď deti chodia do škôl spolu a škola dbá na prijatie a potreby všetkých detí. Toto je úplne bežná prax vo viacerých krajinách s kvalitným školstvom a my chceme ukázať cestu ako sa k tejto vízii priblížiť na Slovensku. Kvalitné inkluzívne vzdelanie nielen pomáha k viac spojenej spoločnosti, ktorá oceňuje inakosť a rozmanitosť, ale aj zásadne pomáha zvýšiť úroveň vzdelania relevantného pre budúcnosť všetkých našich detí. Výskumy totiž ukazujú, že aj deti označené ako “nadané” sa rozvíjajú najlepšie v rozmanitých kolektívoch, v ktorých sú reprezentované všetky deti a v ktorých je učenie individualizované.

Rozmanita buduje vzorovú inkluzívnu školu zameranú na zručnosti budúcnosti dostupnú pre všetky deti a ich blízkych - bez ohľadu na ich finančné zázemie, na ich zdravotné znevýhodnenie, nadanie, etnickú či národnostnú príslušnosť, na ich aktuálne schopnosti či na ich úroveň ovládania jazyka školy - a Centrum šírenia tohto modelu do ďalších škôl na Slovensku.

Našou víziou je v prvom rade vybudovať hmatateľnú ukážku kvalitnej inkluzívnej školy, ktorá je skutočne otvorená všetkým. Tento model nazývame Škola+, lebo obnáša viac ako to, čo si pod pojmom “škola” väčšinou predstavujeme. Škola+ je vzorom ako by mohla vyzerať každá bežná spádová základná škola na Slovensku. Škola+ si deti nevyberá ale prijíma všetky deti, ktoré pod ňu prirodzene spadajú a z tejto rozmanitosti čerpá vo výučbe. Je natoľko kvalitná a natoľko otvorená všetkým, že len veľmi malé percento rodičov z danej lokality sa rozhodne dať ich dieťa do inej školy.

Škola+ je vzdelávacím hubom pre všetkých z danej lokality, bez ohľadu na vek. Škola+ zahŕňa materskú školu a základnú školu so školským klubom detí, centrum vzdelávania pre dospelých, centrum pre seniorov a rodinné centrum a coworking so starostlivosťou o deti pre rozvoj a podporu rodičov s deťmi od narodenia. Škola+ môže zahŕňať aj umeleckú školu a centrum voľného času. Škola+ tak poskytuje vzdelanie, možnosti rozvoja a prepájania sa s komunitou pre všetkých od narodenia až po seniorov.

Tieto medzigeneračné a iné medzibublinové prepojenia sú kľúčovým rozmerom inklúzie. V tomto modeli vedia totiž napríklad školáčky chodiť čítať škôlkarom, škôlkarky sa zase môžu chodiť hrať so seniormi a spolu sa starať o záhradku, tínedžerky môžu viesť poobedné krúžky, dospelí si vedia medzi sebou poskytovať rôzne kurzy, rodičia majú potrebnú podporu a tak sú ich deti od narodenia rozvíjané tiež - a tak sa využívajú prirodzené ľudské zdroje, ktoré sa v danej komunite vyskytujú, posilňujú sa vzťahy a škola vie využívať ušetrené financie pre odstraňovanie bariér pre tých, ktorí to potrebujú.

Okrem rozvíjania Školy+ budujeme CENTRUM ŠÍRENIA - aby sme podporili čo najviac škôl na ich ceste poskytovania kvalitného inkluzívneho vzdelania pre všetky deti a ich blízkych v ich lokalite. Centrum šírenia bude silným verejným aj odborným hlasom, ktorý pomôže skrz vzdelávania a podporu učiteľov a učiteliek, šírenie povedomia medzi rodičmi, koordináciu návštev a stáží v našej vzorovej Škole+, tvorením a zdeľaním kvalitných videí, ktoré umožňujú si náš model ohmatať aj na diaľku a tvorbou a zdieľaním praktických metodík, ktoré cestu k inklúzii pre ďalšie školy čo najviac uľahčia.

Rozmanite nie je “len” škôlka. Rozmanita sa snaží prispieť k systémovej zmene, aby sa čo najviac slovenských škôl vydalo na cestu kvalitného inkluzívneho vzdelania budúcnosti dostupného pre všetkých.

Čo je inklúzia

AKO VYZERÁ INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE?

Prijíma a rozvíja všetky deti bez rozdielu, spolu a odstraňuje prípadné bariéry

V inkluzívnom kolektíve nedochádza ku segregácii zvýhodnených a znevýhodnených detí. Znevýhodnené deti nie sú len tie, ktoré majú zdravotné znevýhodnenie či špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, ale napríklad aj deti z nízkopríjmových rodín, z etnickej, národnostnej či náboženskej menšiny, deti v náhradných rodinách, rodiny na úteku…

Je finančne aj fyzicky dostupné pre všetkých

Aby sme mohli prijať naozaj každé dieťa, každá rodina prispieva na školu toľko, koľko si vie dovoliť. Výška poplatku je dohodnutá spolu s nimi pri zápise dieťaťa podľa ich možností. Priestor sa vždy snažíme nastaviť na potreby a výšku všetkých detí, aby sa v ňom vedeli rozvíjať čo najviac samostatne.

Je postavené na rešpektujúcom prístupe a na individualizovanom systéme učenia sa

Každé dieťa k nám prináša svoj vlastný príbeh a má individuálne potreby. Priestory, aktivity a režim dňa sú prispôsobené tak, aby každému dávali možnosť individuálneho rozvoja. Deti stretneme tam, kde aktuálne sú a ponúkame im príležitosti na rozvoj. Deti môžu v danom momente robiť rôznorodé aktivity, každé na svojej úrovni.

Zameriava sa na rozvoj zručností budúcnosti pre všetky ich žiačky a žiakov

Zručnosti, ktoré budú naše deti potrebovať, sú hlavne kreativita, kritické myslenie, digitálne zručnosti, starostlivosť o duševné zdravie, schopnosť prispôsobiť sa rýchlo meniacim sa podmienkam a plná akceptácia a zručnosť využiť rozmanitosť komunity či tímu.

Žiačky a žiakov si nevyberá - berie všetkých, ktorí sa prihlásia alebo z nich náhodne žrebuje, keď je obmedzená kapacita

Neuprednostňuje sa žiadne dieťa, deti si sami nevyberáme. Ak nám príde viac prihlášok ako máme miest, tak zo všetkých prihlášok sa naprogramovaným softvérom žrebuje tak, aby boli v skupine reprezentované všetky hlavné skupiny detí.

Pozrite si, ako vyzerá inkluzívne vzdelávanie v praxi

Tím


Anna
Symington-Maar

Výkonná riaditeľka o.z. Rozmanita

Ela
Dusíková

Operačná riaditeľka

VALENTÍNA
KASPER ROSPUTINSKÁ

Rozvojová manažérka

DANKA
LACIKOVÁ

Montessori sprievodkyňa v škôlke

JANA
HLODÁKOVÁ

Montessori sprievodkyňa a lektorka detskej jogy v škôlke

Anežka
JANOLOVÁ

učiteľka v škôlke

ANDREA KRISTÍNA
SZABÓ

psychologička v škôlke

BIBA
PLASKÚROVÁ

špeciálna pedagogička

Peťo
ŠEDIVÝ

Rozvojový riaditeľ

SÁRA
LOVECKÁ

učiteľka v škole

HALYNA
LAVRYKOVA

gazdiná v škôlkePoradná rada Rozmanity

Stanislav Maar , Marek Greško , Róbert Dusík , Lucia Pašková,
Stanislav Boledovič , Valentína Kasper Rosputinská , Claudia Tran,
Pavel Hrica , Roman Baranovič , Michaela Vargová , Jana Petocz


Pridajte sa k nám

Momentálne posilňujeme náš fundraisingový tím a obsadzujeme 3 pozície na čiastočný úväzok. V prípade záujmu je možné úväzky kombinovať. Ak chcete spolu s nami prispieť k úspešnej, inkluzívnej a udržateľnej budúcnosti a máte skúsenosti a nadšenie, čítajte ďalej!

 • Učenie na 1. stupni ZŠ
  VIAC INFO

 • Osobná asistencia pre deti na 1. stupni ZŠ
  VIAC INFO

 • Školská špeciálna pedagogika na 1. stupni ZŠ
  VIAC INFO


 • Podporovatelia


  Ďakujeme, že príbeh Rozmanity píšeme spolu


  Naši hlavní podporovatelia:

  • Marek a Miška Greškoví

  • Dusíkovci

  • Stanislav Maar a Zlatica Maarová

  • Lucia Pašková s rodinou

  • Lenka a Tomáš Polereckí

  • Barbora Horvat

  Všetci naši podporovatelia


  Naši partneri  Ďakovná správa za školský rok 2022-2023:


  Ďakovná správa  O škôlke

  Škôlka Rozmanita otvorila svoje dvere v októbri 2021 v priestoroch Novej Cvernovky v mestskej časti Nové Mesto, Bratislava. Funguje v nej 30 detí vo vekovo zmiešanej skupine, ktoré sa počas dňa delia na rôzne menšie skupiny, podľa ich potrieb.

  Škôlka funguje na princípoch Montessori pedagogiky, ktorá umožňuje vysokú individualizáciu rozvoja každého dieťaťa, rozvoj jeho samostatnosti a sebadôvery a podporuje jeho lásku k učeniu a bádaniu.

  Montessori obohacujeme o moderné stratégie rozvoja zručností budúcnosti, vrátane kreativity, kritického myslenia, digitálnych zručností, angličtiny, sociálnej a emočnej inteligencie a zodpovedného a udržateľného správania. Staviame na najnovších poznatkoch z oblasti pedagogiky, sociológie, psychológie a neurovied.

  Škôlka Rozmanita má odborný inkluzívny tím, ktorý pri nástupe nastaví individuálny plán pre každé dieťa, sleduje jeho/jej pokrok a v prípade potreby zariadi dodatočnú podporu pre dieťa vo forme terapie, asistencie či inej intervencie priamo v škôlke.

  Prvé pilotné merania ukazujú, že náš model inkluzívnej škôlky umožňuje všetkým deťom sa výborne rozvíjať po mnohých stránkach.

  Deti sprevádzame ich rozvojom celistvo:

  • Učíme ich starať sa o svoje fyzické a duševné zdravie

  • Učíme ich poznať a byť hrdí na svoju identitu, s ohľadom na búranie škodlivých stereotypov

  • Učíme ich dôverovať svojim rôznorodým schopnostiam, rozvíjať zručnosti 21. storočia a milovať učenie sa

  • Učíme deti budovať si pozitívny vzťah k inakosti a budovať vzťahy s rôznorodými ľuďmi

  • Učíme deti robiť zodpovedné a udržateľné rozhodnutia pre seba, svoju komunitu a pre našu planétu

  Takto to vyzerá, keď aktivity nevyberáme my, ale si ich deti určujú sami - hlboké sústredenie a vnorenie sa do činnosti. Výsledkom je nielen naplnenie potrieb detí, ale aj ich rýchlejší rozvoj:

  Program

  • Rešpektujúci prístup za každých okolností

  • Montessori pedagogika obohatená o moderné prístupy

  • Slovenčina hlavný jazyk, angličtina používaná denne

  • Každodenné aktivity a čítanie s rodičmi (na dobrovoľnej báze)

  • Týždenné hodiny hudobnej výchovy a muzikofiletiky, kreatívneho čítania, profesionálnej gymnastiky, jogy a čítania so školákmi so susedskej školy

  • Mesačné komunitné aktivity s rodinami detí

  • Rozvoj digitálnych zručností skrz vekovo vhodné aktivity s tabletmi a robotmi Bee-bot

  • Veľa času vonku za každého počasia, budovania vzťahu k prírode, staranie o záhradu, pravidelné výlety mimo škôlku

  • Zdravá strava, deti zapojené do prípravy stravy

  Príspevky rodičov

  Našou víziou je, aby kvalitné inkluzívne vzdelanie bolo dostupné naozaj pre všetkých.

  Strava detí je hradená škôlkou a príspevky rodičov na vzdelávanie sú škálované – každá rodina platí toľko, koľko si môže vo svojej situácii dovoliť.

  S každou rodinou, ktorej dieťa bolo ku nám prijaté, diskutujeme o ich možnostiach a spolu sa dohodneme na výške ich príspevku.

  Výšku príspevkov si s rodinami dohadujeme až po tom, ako ich deti prijmeme - to koľko si vedia dovoliť platiť teda nemá akýkoľvek vplyv na šancu dieťaťa byť do škôlky prijaté. Rodiny prispievajú od 30€/mesačne po plnú výšku nákladov na dieťa - 580€.

  Naše rodiny vedia, že sa podieľajú na budovaní unikátnej komunity a platia nielen za špičkové vzdelanie, ale za skutočnú inklúziu pre seba a svoje deti.

  Pavel Hrica

  riaditeľ o.z. Cesta von, dlhodobý manažér v Nadácii Pontis

  "Páči sa mi, že Rozmanita chce deti už od malička vybavovať zručnosťami, ktoré ich naučia fungovať v stále menšom, prepojenejšom a pestrejšom svete. A tak ten svet robí mierovejším a stabilnejším, pre nás všetkých.“

  Žrebovanie

  V prípade, ak bude prihlášok viac ako voľných miest, deti si zo všetkých prihlášok do škôlky individuálne nevyberáme, ale žrebujeme.

  Žrebovanie prebieha prostredníctvom programu, ktorý vyberá čo najviac rozmanitú skupinu detí, ktorá reprezentuje našu spoločnosť. Pre čo najväčšiu férovosť sa riadime týmto náhodným výberom programu.Jedinú výnimku robíme pre deti stálych zamestnancov Rozmanity z dôvodu budovania komunity, a pre súrodencov našich detí, ktoré majú v prípade voľných miest prednosť.


  Prihláška do škôlky

  Hlásiť sa k nám môžu všetky deti, ktoré k 1. septembru dovŕšia minimálne 3 roky a maximálne 6 rokov, bez ohľadu na to či majú špecifické potreby alebo nie. V jednotlivých prípadoch vieme zvážiť aj mladšie deti od 2,5r.

  • Prvým krokom je vyplnenie elektronickej prihlášky. Prihlášky na školský rok 2024/2025 sú už uzatvorené
  • Prihlášky na školský rok 2025/2026 otvoríme vo februári 2025
  • Žrebovanie zo všetkých prijatých prihlášok prebehne v priebehu apríla 2025, kedy sa uskutočnia aj screeningy. Na screening nebudú pozvané všetky deti z prijatých prihlášok, ale len tie vylosované.
  • Rozhodnutie o prijatí vášho dieťaťa budeme posielať najneskôr do polovice mája 2025

  Naše prostredie budujeme čo najviac inkluzívne, aby bolo schopné prijať a rozvíjať dieťa s akýmikoľvek potrebami. Po žrebovaní skupiny detí sa pozeráme na ich potreby a v prípade potreby zaisťujeme úpravy v priestoroch, v programe alebo v tíme, aby sme skupinu vedeli rozvíjať čo najlepšie.

  Je však možné, že v ojedinelých prípadoch sa môže stať, že po vyžrebovaní dieťaťa zistíme, po dôkladnej konzultácii s jeho rodinou a našim pedagogickým a odborným tímom, že danému dieťaťu v danom momente potreby naplniť nevieme a do škôlky ho v danom momente nevieme prijať. V takom prípade to zákonným zástupcom oznámime bezodkladne.

  Vami poskytnuté informácie zbierame prostredníctvom starostlivo zvolenej služby Zoho, ktorá ponúka bezpečný spôsob prenosu dát. Všetky údaje budú použité len pre účely prihlásenia dieťaťa do škôlky a zničené, keď nás o to požiadate.
  Škola+

  Rozmanita postupne buduje vzorovú inkluzívnu Školu+ budúcnosti dostupnú všetkým deťom.

  Ide o vzdelávací hub pre celú komunitu, v ktorej postupne vybudujeme materskú a základnú školu, centrum vzdelávania pre dospelých, centrum pre seniorov a rodinné centrum a coworking so starostlivosťou o deti. Začali sme škôlkou v roku 2021. Prečítajte si kedy plánujeme spustenie jednotlivých ďalších častí.

  Základná škola

  Rozmanita otvorila prvý ročník základnej školy v septembri 2023. V septembri 2024 bude prijímať nových prvákov/prváčky.

  Škola bude prvé roky sídliť v Novej Cvernovke, kým sa nepresťahuje do vlastných dlhodobých priestorov v okolí. Program školy je postavený na moderných stratégiách rozvoja zručností budúcnosti pre rozmanitú skupinu detí.

  Dbáme na celistvý rozvoj detí s dôrazom na získanie základných zručností pre čo najväčšiu samostatnosť v ďalšom učení, ako aj na rozvoj širokej škály zručnosti budúcnosti - kreativity, kritického myslenia, digitálnych zručností, angličtiny, sociálnej a emočnej inteligencie a zodpovedného a udržateľného správania. Staviame na Montessori princípoch, ktoré umožňujú vysokú individualizáciu rozvoja každého dieťaťa, rozvoj jeho sebadôvery a podporuje lásku k učeniu, ako aj na najnovších poznatkoch z oblasti pedagogiky, sociológie, psychológie a neurovied.

  Škola Rozmanita bude mať od začiatku inkluzívny tím, ktorý bude pracovať s deťmi a ich rodinami na odstraňovaní prípadných bariér. Pri nástupe nastaví individuálny plán pre každé dieťa, sleduje jeho pokrok a v prípade potreby zariadi dodatočnú podporu pre dieťa vo forme terapie, asistencie či inej intervencie priamo v škole.

  Staviame na programe našej škôlky a naďalej sprevádzame deti ich rozvojom celistvo:

  • Učíme ich starať sa o svoje fyzické a duševné zdravie
  • Učíme ich poznať a byť hrdí na svoju identitu, s ohľadom na búranie škodlivých stereotypov
  • Učíme ich dôverovať svojim rôznorodým schopnostiam, rozvíjať zručnosti 21. storočia a milovať učenie sa
  • Učíme deti budovať si pozitívny vzťah k inakosti a budovať si vzťahy s rôznorodými ľuďmi
  • Učíme deti robiť zodpovedné a udržateľné rozhodnutia pre seba, svoju komunitu a pre našu planétu
  • Rovesnícke vzdelávanie
  • Celodenný program pre celistvý rozvoj detí
  • Kvalitná hudobná, výtvarná a telesná výchova
  • Kvalitný program rozvoja nielen čítania, ale lásky k čítaniu a celkovej čitateľskej gramotnosti
  • Hejného matematika
  • Mesačné komunitné aktivity s rodinami detí
  • Rozvoj digitálnych zručností skrz vekovo vhodné aktivity s tabletmi a robotmi Bee-bot
  • Veľa času vonku za každého počasia, budovania vzťahu k prírode, staranie o záhradu, pravidelné výlety mimo školu
  • Zdravá strava, deti zapojené do prípravy stravy

  Prihláška do školy

  Prihlášky pre školský rok 2024/2025 sú už uzatvorené. V septembri 2025 budeme otvárať ďalšiu triedu pre nových prvákov/prváčky.

  • Prvým krokom je vyplnenie elektronickej prihlášky. Prihlášky na nový školský rok budú sprístupnené vo februári 2025
  • Žrebovanie zo všetkých prijatých prihlášok prebehne v priebehu apríla 2025, kedy sa uskutočnia aj screeningy. Na screening nebudú pozvané všetky deti z prijatých prihlášok, ale len tie vylosované
  • Rozhodnutie o prijatí vášho dieťaťa budeme posielať najneskôr do do polovice mája 2025

  Naše prostredie budujeme čo najviac inkluzívne, aby bolo schopné prijať a rozvíjať dieťa s akýmikoľvek potrebami. Po žrebovaní skupiny detí sa pozeráme na ich potreby a v prípade potreby zaisťujeme úpravy v priestoroch, v programe alebo v tíme, aby sme skupinu vedeli rozvíjať čo najlepšie.

  Je však možné, že v ojedinelých prípadoch sa môže stať, že po vyžrebovaní dieťaťa zistíme, po dôkladnej konzultácii s jeho rodinou a našim pedagogickým a odborným tímom, že danému dieťaťu v danom momente potreby naplniť nevieme a do školy ho v danom momente nevieme prijať. V takom prípade to zákonným zástupcom oznámime bezodkladne.

  Vami poskytnuté informácie zbierame prostredníctvom starostlivo zvolenej služby Zoho, ktorá ponúka bezpečný spôsob prenosu dát. Všetky údaje budú použité len pre účely prihlásenia dieťaťa do školy a zničené, keď nás o to požiadate.

  Centrum vzdelávania pre dospelých

  Našim cieľom je poskytnúť celoživotné rozvojové vzdelávacie možnosti pre každého - s dôrazom na tých, ktorí k celoživotnému vzdelávaniu aktuálne prístup nemajú. Zameriame sa konkrétne na dospelých z miestnej komunity, ale budeme otvorení každému a každej. Budeme poskytovať pravidelné kurzy osobného rozvoja, pohybové kurzy, kurzy na rôzne soft a hard skills, rodičovské či partnerské zručnosti, kurzy pre uľahčenie návratu do práce či celkové zvýšenie zamestnanosti či spokojnosti so životom.

  Základom našich kurzov je samozrejme prepájanie bublín - chceme byť miestom, kde sa môžu spolu rozvíjať ľudia z rôznych zázemí a rôznych vekov. Môžete sa tešiť na ranné kurzy jógy, večerné kurzy stolárstva, láskavého rodičovstva či zručností budúcnosti a víkendové zážitkové vzdelávanie a komunitné aktivity. To všetko s ľuďmi, ktorých by ste možno inak nespoznali.

  Centrum vzdelávania pre dospelých plánujeme otvoriť v rokoch 2023-2025. Občasné vzdelávania pre dospelých ale realizujeme už teraz, sledujte naše sociálne siete pre aktuálne informácie.


  Rodinné centrum

  Rodinné centrum plánujeme otvoriť v rokoch 2025-2030.


  Centrum pre seniorov

  Centrum pre seniorov plánujeme otvoriť v rokoch 2025-2030.


  Coworking so starostlivosťou o deti

  Coworking so starostlivosťou o deti plánujeme otvoriť v rokoch 2025-2030.


  Centrum šírenia

  Okrem rozvíjania Školy+ budujeme CENTRUM ŠÍRENIA - aby sme podporili čo najviac škôl na ich ceste poskytovania kvalitného inkluzívneho vzdelania pre všetky deti a ich blízkych v ich lokalite.

  Centrum šírenia bude silným verejným aj odborným hlasom, ktorý pomôže skrz vzdelávania a podporu učiteľov a učiteliek, šírenie povedomia medzi rodičmi, koordináciu návštev a stáží v našej vzorovej Škole+, tvorením a zdieľaním kvalitných videí, ktoré umožňujú si náš model ohmatať aj na diaľku a tvorbou a zdieľaním praktických metodík, ktoré cestu k inklúzii pre ďalšie školy čo najviac uľahčia.
  Čo o nás už napísali...

  Boli sme v Teleráne

  Mali sme príležitosť hovoriť o inklúzii a jej potrebe v súčasnom svete v relácii Teleráno. Naša riaditeľka Anka spoločne s Lenkou Michálik Holešovou z Nadácia Volkswagen Slovakia porozprávali o tom, čo pre nich inklúzia znamená, aký je to inkluzívny jazyk a v čom sú inkluzívne školy výnimočné.

  Záznam si môžete pozrieť TU.

  Čím nás obohacuje rozmanitosť?

  Okrem odpovede na túto otázku, sa v podcaste Prizerajme dozviete čo je to inklúzia alebo ako funguje škôlka Rozmanita

  Podcast si môžete vypočuť TU.

  Ako využiť digitálne technológie v prospech vzdelávania a rozvoja digitálnych zručností u škôlkarov?

  Na túto a ďalšie otázky odpovedala naša riaditeľka Anna Symington-Maar v podcaste Eduworld SK. Dozviete sa, aké všetky zručnosti si deti vedia rozvíjať prostredníctvom digitálnych technológií, ako si nastaviť pravidlá alebo aké aplikácie pre deti doporučujeme.

  Podcast si môžete vypočuť TU.

  Stretne sa Ukrajinka, Róm a chlapec s autizmom. To nie je vtip, to je škôlka

  Rozmanita je prvá škola na Slovensku, ktorá si zakladá na úplnej diverzite.

  Prečo je nesprávne chápať inklúziu ako začleňovanie detí so zdravotným znevýhodnením do bežných škôl? Ako deti vychovávajú nás rodičov? Ako súvisí rozvoj zručností budúcnosti (kreativita, flexibilita, kritické myslenie, ...), teda kvalitné moderné vzdelanie, s inklúziou?
  Odpovede na tieto a mnohé iné otázky nájdete v celom článku TU.

  Rozmanita je na mape sociálnych inovátorov

  Sme na nej spolu s viac ako 400 inovátorkami a inovátormi, ktorí menia svoje okolie a našu krajinu k lepšiemu.

  Mapa sociálnych inovátorov predstavuje nielen profily jednotlivcov, ale aj prepojenia medzi nimi. Práve spolupráca je totiž nevyhnutná pri riešení problémov v našej spoločnosti.

  Spoznajte inovátorky a inovátorov aj vy na www.mapainovatorov.sk. Viac o Mape sociálnych inovátorov sa dozviete aj v celom článku TU.

  Septembrovou organizácou mesiaca SGN sa stala Rozmanita

  V rozhovore s našou výkonnou riaditeľkou Ankou sa dozviete, ako sa v Rozmanite zabezpečuje rozmanitosť a inklúzia, čo sú zručnosti budúcnosti, na ktoré sa dáva dôraz, aké má Rozmanita plány či ako sa do projektu zapojiť. Anna nám zároveň odpovedala na otázku, čím sa inšpirovala v zahraničí, kde v oblasti vzdelávania dlhodobo študijne aj pracovne pôsobila.

  Chcete spoznať Rozmanitu z prvej ruky? Určite si pozrite rozhovor nižšie! celom článku TU.

  Rozmanitosť je najväčšou pridanou hodnotou prírody. Vďaka nej dokáže prežiť. V spoločnosti je to rovnaké

  Naša výkonná riaditeľka Anka v tomto krásnom rozhovore pre Meet the Heroes hovorí o svojich skúsenostiach, prečo sa rozhodla založiť inkluzívnu škôlku a školu práve na Slovensku a prínosoch rozmanitosti a inklúzie pre nás všetkých. "Aj tie deti s úžasným vzdelaním dostávajú vzdelanie len v segregovaných školách, vo výberových školách, alebo v školách, za ktoré rodičia platia obrovské sumy. Deti v nich nestretávajú spolužiakov, ktorí sa od nich v niečom zásadne líšia. (...)" Foto: www.heroes.sk (Martina Bartalová)

  Celý článok si môžete prečítať TU.

  Zručnosti budúcnosti môžeme najlepšie rozvíjať v rozmanitých skupinách, hovorí odborníčka na vzdelávanie

  V rozhovore s našou zakladateľkou Ankou sa dočítate, prečo je potrebné inkluzívne vzdelávanie, ako s deťmi komunikovať rešpektujúco, aké techniky môže použiť pedagóg v triede na vytvorenie bezpečnej atmosféry alebo či je možné odučiť perfektnú hodinu.

  Celý článok si môžete prečítať TU.

  Každý sme iný a je to super

  Predstaviteľky Mama Gang s našou zakladateľkou Ankou rozoberali, aké je na Slovensku vychovávať syna dvoma mamami, v čom je ich rodina rovnaká, v čom je iná a ako reagovať na zvedavé otázky našich detí na inakosť. Hovorili tiež o projekte Rozmanita, ktorý reaguje na segregáciu v našej spoločnosti. Štartujú model inkluzívnej škôlky, kde deti rozvíjajú zručnosti budúcnosti ako sú kreativita, empatia, kritické myslenie, budovanie vzťahov. Práve rozmanité kolektívy detí z rôznych spoločenských sfér sú cestou ako zlepšovať naše vzdelávanie. Začínajú síce škôlkou, no ich plány sú oveľa väčšie.

  Podcast si môžete vypočuť TU.

  Chcem podporiť

  Budujeme komunitu podporovateľov, ktorí chcú s nami prispieť k rozmanitej a inkluzívnej spoločnosti, kde prístup ku kvalitnému vzdelaniu majú všetci. V školskom roku 2021/2022 sa nám spoločne podarili skvelé veci. Viac sa môžete dočítať v ďakovnej správe.

  Ďakovná správa za školský rok 2021-2022:

  Ďakovná správa


  Finančný dar

  Finančným darom podporíš nielen naše rodiny, ktorých príspevky sú škálované a pohybujú sa už od 30€/mesačne, ale pomôžeš nám napĺňať našu dlhodobú víziu. Okrem škôlky plánuje Rozmanita založiť aj Školu+ a Centrum šírenia.

  Podporiť  Venujte 2 % Rozmanite

  Venovaním 2 % podporíte rovnaké šance na plnohodnotné vzdelanie a úspech pre všetky deti. Posuniete nás bližšie k cieľu rozšíriť princípy Rozmanity na každú školu na Slovensku.

  CHCEM VENOVAŤ 2 %

  Zorganizuj zbierku

  Ak budeš čoskoro oslavovať narodeniny, svadbu či bežať maratón (aj bez davu sa ráta!), vieš namiesto kvetov či darov osloviť svojich známych aby v tvojom mene podporili Rozmanitu. Vytvorenie darcovskej výzvy potrvá len pár minút.

  Vytvoriť výzvu

  Ako môže taká zbierka vyzerať? Tu je pekný príklad!

  Expertné dobrovoľníctvo

  Ak si expert/ka v oblasti marketingu, fundraisingu, finančná manažérka, lektorka, vieš pomôcť s rozvojom našich učiteľov a klientov cez kvalitné zážitkové kurzy, s organizáciou podujatí a komunitných aktivít, s rekonštrukciou alebo s vybavením centra, ozvi sa nám.